Omgevingsvisie Bommelerwaard

Comite en SVZ Zienswijze Concept Omgevingsvisie Bomm-wrd_01022022NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP OMGEVINGSVISIE BOMMELERWAARD

De Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comite Bezorgde Burgers Zaltbommel hebben zienswijzen ingediend om aandacht te vragen voor een aantal belangrijke punten. De zienswijzen vindt u hieronder. Klik op de link om het artikel te lezen.

Comite en SVZ Zienswijze Concept Omgevingsvisie Bomm-wrd_01022022

zienswijzen stichting veiliger zaltbommel op de ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard

 

=========================================================================================================

ONTWERP OMGEVINGSVISIE BOMMELERWAARD 19 NOVEMBER 2021

Inleiding
De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben veel overeenkomsten ‘als

mooiste eiland tussen de rivieren’.

Hier heeft de loop van de rivieren eeuwenlang historie geschreven in het

landschap. Maar ook in het karakter van onze inwoners. Een karakter van hard

werken, ‘eigen boontjes doppen,’ naar elkaar omzien en samen strijden voor

een toekomst voor ons allemaal. Dat kenmerkt ons motto: samen leven,

werken en ondernemen, samen (voort)bouwen aan onze identiteit als

Bommelerwaarders.

Deze omgevingsvisie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die

daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld

over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht.

Maar ook landschap, natuur, gezondheid, veiligheid, klimaat en cultureel

erfgoed vallen eronder.

We zijn in gesprek geweest met inwoners, organisaties, andere overheden,

samenwerkingspartners, betrokken partijen en andere belangstellenden.

Wat vinden wij als gemeente en als samenleving belangrijk om te behouden,

te versterken en te ontwikkelen? Het resultaat is één gezamenlijke

omgevingsvisie voor de hele Bommelerwaard, waarbij ruimte is voor

verschillen tussen beide gemeenten. We beschrijven hoe we onze

samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst.

In deze visie staat hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. Deze

omgevingsvisie nodigt inwoners, ondernemers, investeerders,

maatschappelijke organisaties en anderen uit om samen te bouwen aan onze

duurzame toekomst en een prachtige en ondernemende Bommelerwaard!

Na vaststelling is deze gezamenlijke omgevingsvisie bindend voor

Zaltbommel en Maasdriel. Nieuwe plannen en ideeën, maar ook nieuw

gemeentelijk beleid, moeten voldoen aan de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. Deze

nieuwe wet gaat in op 1 juli 2022. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie

vast als een visie voor de toekomst, waarbij we vooruit kijken naar 2040.

De omgevingsvisie wordt nu nog vastgesteld als een structuurvisie in artikel

2.1 van de Wet ruimtelijke ordening. De visie bevat geen regels voor burgers,

bedrijven of andere overheden. De gemeentelijke overheid moet bij het

inzetten van instrumenten van de Omgevingswet, zoals het

omgevingsprogramma en het omgevingsplan, rekening houden met het

beleid in de omgevingsvisie.

In de visie staat wat wij als gemeenten en als samenleving belangrijk vinden

om te behouden, te versterken en te ontwikkelen. In de omgevingsvisie geven

we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit

van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de

gemeenten zelf doen, maar ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en

andere partijen in de samenleving kunnen doen.

Om het hele artikel te lezen kunt u op onderstaande link klikken.

Comite en SVZ Zienswijze Concept Omgevingsvisie Bomm-wrd_01022022