Ontwikkelingen Pro Rail (gevaarlijk) goederenvervoer Betuwelijn langs Zaltbommel

ALLE NIEUWS ROND DE ONTWIKKELINGEN VAN HET  GEVAARLIJKE GOEDERENVERVOER ROND ZALTBOMMEL

Wij ontvingen een document uit Den Bosch dat handelt over  het gevaar en handelingsperspectieven en communicatie  tav het spoor. Het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat is bij Zaltbommel totaal uit beeld verdwenen omdat steeds wordt aangehaald dat dit tracé niet in Basisnet staat en daarom zogenaamd ook geen structureel vervoer van gevaarlijke stoffen kent. Maar er wordt wel degelijk dagelijks goederenvervoer over dit traject gereden. Geschat zelfs 16-18 treinen dagelijks. Het aandeel van gevaarlijke stoffen is niet bekend maar neemt steeds meer toe. In de link hieronder staat ergens dat voor dit tracé (nr 72) in 2016/2017 jaarlijks ruim 2000 kwe (ketelwageneenheden) aan gevaarlijke stoffen langs dendert. In 2030 zal dat een viervoud hiervan zijn!. Dat komt overeen met wat nu ongeveer over de Betuweroute gaat!!

Daarmee willen wij aangeven dat de burgemeester dit ook in het veiligheidsbeleid en communicatie een plaats moet geven. Nu is het zo dat er ook vanuit de Veiligheidsregio geen aandacht voor is (want het valt niet onder Basisnet!). Het tracé viel in het eerste concept (ca 2014) van basisnet wel op de lijst basisnet; uit oogpunt van flexibiliteit en om routeringen is dat er uit gehaald. Maar de risico’s zijn er wel degelijk maar krijgt op deze manier geen aandacht. Die aandacht mag niet ontbreken daarvoor zijn de veiligheidsrisico’s veel te groot.

Eindrapport risicocommunicatie goederenvervoer per spoor 22 januari 2018

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen kunt u lezen door op de link te klikken.
Als u het hele rapport wilt lezen klik dan op onderstaande link.

Eindrapport risicocommunicatie_goederenvervoer_per_spoor_rkc_v_def

 

=========================================================================================================

ONTWIKKELINGEN VAN HET  (GEVAARLIJKE) GOEDERENVERVOER ROND ZALTBOMMEL JUNI 2021

Naar aanleiding van de nieuwe  zuidwest boog voor vervoer gevaarlijke stoffen per trein bij Meteren, heeft de Stichting Veiliger Zaltbommel mee willen denken aan een oplossing voor de gevaarlijke spoorovergang nabij de chemische fabriek Sachem.

Daartoe heeft dhr W. Peeters op 17 juni 2021 een voorstel gestuurd aan de Omgevingsvisie Bommelerwaard

LS,

hierbij doe ik ter overweging het idee toekomen om alsnog te bezien de overweg naar het Van Voordenpark weg te saneren. In verband met de uitbreiding van de A2, het spoor (PHS) en de ontsluiting van de Wildeman en ontwikkeling industrieterrein Maasdriel ter plaatse zou een verbreding van het viaduct kunnen leiden tot een duurzame, veiligere en betere ontsluiting ter plaatse. Daartoe een korte notitie bijgevoegd.
Namens Stichting Veiliger Zaltbommel,
Wiel Peeters

Het voorstel is te lezen door op de onderstaande link te klikken

voorstel aan Prorail wegsanering spoorwegovergang bij Zaltbommel

Het antwoord op het voorstel van de stichting kwam op 29 november en luidde:

Geachte heer Peeters,

U heeft nog geen reactie ontvangen op uw e-mail van 17 juni 2021 over de werkversie van de omgevingsvisie. Onze excuses daarvoor.

Dank voor uw suggestie om de spooroverweg bij het Van Voordenpark te saneren ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Wij hebben deze maatregel echter niet in de omgevingsvisie benoemd. Dat zou om een inhoudelijke afweging (en een afstemming met verschillende partijen) vragen, die wij niet in het kader van de omgevingsvisie maken. De omgevingsvisie richt zich op de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Het thema verkeersveiligheid komt overigens nadrukkelijk terug in de uitwerking van de omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie ligt binnenkort ter inzage. Eenieder kan daarop reageren. Een bericht over het exacte moment van terinzagelegging leest u binnenkort via de lokale media en op onze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het Projectteam Omgevingsvisie Bommelerwaard,

Auke Sybesma

Nieuwsbrief Pro Rail Zuid West boog Meteren mei 2021