Natuur en milieu

Sachem doorboorde blusleiding

14 november 2019

Voor de bodemsanering ter plaatse van de bedrijfslocatie van Sachem Europe B.V. (zaaknummer 2013-012459, Koxkampseweg 14-20 Zaltbommel) zal in lijn met gewijzigde saneringsplan en het evaluatierapport in het najaar van 2019 een grondwatermonitoringsronde plaatsvinden behorende bij fase 2B van de grondwatersanering. In het evaluatierapport is in hoofdstuk 8.3 (en tabel 8.2) een overzicht weergegeven van het geoptimaliseerde monitoringsnetwerk waarbij in totaal 6 nieuwe monitoringspeilbuizen geplaatst zouden gaan worden. Het betreft de meetpunten 1601 t/m 1606. De indicatieve locaties van deze nieuwe peilbuizen zijn destijds weergegeven in de figuur van bijlage 12 van het evaluatierapport en is nu onderstaand als afbeelding in deze mail weergegeven:

Vanwege de einddiepte van de nieuwe peilbuizen worden deze machinaal geplaatst. Op 7 mei jl. is gestart met het plaatsen van de monitoringspeilbuizen 1601 en 1602. Ondanks het handmatig voorboren en het uitzetten van de meetpunten met een deskundige van Sachem is toch tijdens uitvoering van de boorwerkzaamheden schade ontstaan aan de ondergrondse infrastructuur van Sachem (gesprongen bluswaterleiding)). De schade heeft geleid tot stagnatie van de productie, hoge (reparatie)kosten en het (tijdelijk) staken van de boorwerkzaamheden. Bij het verrichten van de herstelwerkzaamheden is gebleken dat in de bodem (zeer) veel kabels en leidingen gelegen zijn nabij de meetpunten 1601 en 1602. Daarnaast is ter plaatse een leidingenbrug aanwezig (zie afbeelding) waardoor voor de machinale boorstelling slechts een zeer beperkte ruimte over blijft waar nog boorwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Op basis van voorgaande is uitvoering van machinale boorwerkzaamheden ter plaatse van de meetpunten 1601 en 1602 niet mogelijk gebleken. Nabij de nog te realiseren en stroomafwaarts gelegen meetpunten 1603 t/m 1606 zijn minder kabels en leidingen gelegen en is daarbij voldoende werkruimte voor een boorstelling beschikbaar. Ter plaatse van deze locatie kunnen de machinale boorwerkzaamheden hierdoor wel uitgevoerd worden.

In de nabijheid van het oorspronkelijk geplande meetpunt 1602 zijn de monitoringspeilbuizen 2011 (bodemlaag 1) en 1205 en 1206 (bodemlaag 2) gelegen. Het meetpunt 1601 is nabij monitoringspeilbuizen 1404 (bodemlaag 3), 116 (bodemlaag 2), 749 (bodemlaag 1) en 1208 (bodemlaag 2) gelegen. Het oorspronkelijke monitoringssysteem incl. de optimalisatie met de nieuwe peilbuizen 1603 t/m 1606 geeft een duidelijk beeld van de eventuele verspreiding en uitloging van de benzeenverontreiniging in horizontale en verticale richting. De oorspronkelijk geplande peilbuizen 1601 en 1602 waren net buiten de bekende interventiewaardecontouren gelegen en waren bedoeld om meer inzicht in de exacte omvang van de verontreinigingscontouren te krijgen en om een eventuele samenhang tussen de beide verontreinigingsvlekken aan te tonen. Ondanks dat er nu niet het extra gewenste inzicht in de omvang van de verontreiniging gegeven kan worden zijn er met behulp van de oorspronkelijke en de overgebleven nieuwe monitoringspeilbuizen 1603 t/m 1606 voldoende resultaten beschikbaar om de saneringsdoelen bereiken, te weten:

  • Vaststellen van de stabiele situatie in het grondwater in de deklaag en
  • Monitoren of uitloging van benzeen uit de deklaag naar de top van het eerste watervoerend pakket

Wij horen graag of u op basis van bovenstaande kunt instemmen met het laten vervallen van de meetpunten 1601 en 1602. De resultaten van de grondwatermonitoring (najaar 2019) worden verwerkt in een voortgangsrapportage welke in een later stadium in het op te stellen evaluatierapport voor fase 2B worden verwerkt.  Op uw verzoek zullen wij u de separate voorgangsrapportage 2019 sturen. Dit rapport zal medio januari 2020 beschikbaar zijn.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan horen wij dit graag van u.

Wij wachten uw reactie even af,

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *