Voorpagina

Dit is de website van de stichting Veiliger Zaltbommel.

Lees hier de meest recente ontwikkelingen en volg onze acties.

19 april 2021

SACHEM ZEGT DAT ZIJ  GESTOPT ZIJN MET HET ONTTREKKEN VAN  KOSTBAAR GRONDWATER MAAR INTUSSEN HEEFT HET WATERSCHAP  ALWEER GOEDKEURING GEGEVEN  OP DE AANVRAAG VAN SACHEM OM WEER 5 JAAR DOOR TE MOGEN GAAN MET HET ONTTREKKEN VAN GRONDWATER……

Na vele jaren van bezwaar aantekenen en processen voeren tegen het laagwaardig gebruik van het grondwater door Sachem, is het ons dan toch eindelijk gelukt. Sachem zegt dat zij in februari 2021 geheel is gestopt met de grondwateronttrekking.

Wij zijn daar natuurlijk zeer content over, maar  we zijn bang dat we met zijn allen voor de gek worden gehouden. Want de overheid gaat gewoon door met het faciliteren van  aanvragen van Sachem voor grondwatergebruik.

Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek
Waterschap Rivierenland Waterschapsblad 2021, 4215 Beschikkingen | aanvraag

Kennisgeving besluit maatwerkvoorschriften

Sachem Europe B.V. heeft aan Waterschap Rivierenland gemeld dat zij ter plaatse van Van Voordenpark 15 te Zaltbommel grondwater onttrekken en lozen op oppervlaktewater. Op het onttrekken en lozen van grondwater is de Keur van Waterschap Rivierenland 2014 van toepassing.

Welk besluit is genomen?

Waterschap Rivierenland geeft kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen.

Maatwerkbesluit voor het onttrekken en lozen van grondwater ter plaatse van Van Voordenpark 15 te Zaltbommel. Het besluit heeft kenmerk 2021005481/2021042625.

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje Digitaal loket>Productencatalogus.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer M. Peeters, telefoon 0344 6494 94.

===========================================================================================================

Onttrekking grote hoeveelheden grondwater bij SACHEM beëindigd

23 MAART 2021

De grond en het grondwater op de locatie van SACHEM zijn begin jaren 70 als gevolg van het productieproces en een brand verontreinigd geraakt met benzeen. Het bedrijfsterrein wordt al een aantal jaren gesaneerd door onder andere grondwater te onttrekken. SACHEM heeft een vergunning van de Provincie Gelderland voor een grondwateronttrekking voor sanering ter plaatse van het bedrijfsterrein. Volgens deze vergunning zou de onttrekking worden afgebouwd en gestopt in 2023. Afgelopen jaren is de hoeveelheid opgepompt grondwater al stevig verminderd. SACHEM heeft deze grondwater onttrekking echter medio februari gestopt omdat deze volgens haar eigen analyse niet meer noodzakelijk was voor de verdere grond- en grondwater sanering. De Provincie is dezelfde mening toegedaan en wilde dat de onttrekking vóór 1 april werd gestopt. SACHEM heeft dat nu tijdig gedaan.
De installaties worden overigens nu gekoeld met koeltorens en mechanische koeling. De koelinstallaties, waar een flinke investering voor nodig was, zijn in februari in gebruik genomen.

===========================================================================================================

 

 

8 december 2020

Reactie van ongeruste bewoners, comité bezorgde burgers en stichting veiliger zaltbommel op de beantwoording  door de provincie van twintig vragen die vanuit het omgevingsoverleg Sachem gesteld werden.

Het document ‘vragen en antwoorden revisievergunning Sachem’ is opgesteld door de ODRN (omgevingsdienst regio Nijmegen) in het kader van omgevingsoverleg Sachem. Onder de naam ‘Faq Sachem 2020’ is dit document te vinden op de website van de omgevingsdienst https://www.odregionijmegen.nl/praktijkcase/sachem-bv/

Het omgevingsoverleg Sachem startte in de zomer 2016 n.a.v. het voornemen van de chemische fabriek Sachem om een nieuwe revisievergunning aan te vragen. Dat was aanleiding voor de provincie om de omgeving te betrekken bij de besluitvorming, hetgeen zou gebeuren – zo werd gecommuniceerd – in het perspectief van de nieuwe omgevingswet.
Met dit document ‘vragen en antwoorden revisievergunning Sachem’ ( 6 mei 2020 ) komt de omgevingsdienst met een reactie waar al lang naar werd uitgezien. Het begeleidend schrijven van de voorzitter van het omgevingsoverleg vermeldt: “ Tijdens het behandelen van de revisie aanvraag van Sachem zijn door diverse deelnemers verschillende vragen gesteld.

Het beantwoorden van deze vragen heeft lang op zich laten wachten. Dit komt doordat de diverse specialisten deze vragen zorgvuldig hebben willen beantwoorden…”

Om het gehele artikel en de conclusies te lezen, klikt u op onderstaande links.

 

repliek-sachem-faq-2020

conclusie repliek-sachem faq

 

 

============================================================================================================

Laatste ontwikkelingen:

Nederland, Zaltbommel, chemiebedrijf Sachem staat dicht tegen het spoor en op worpafstand van Zaltbommel. © copyright Marc Bolsius

Ongeluk zit ook bij chemiebedrijf Sachem in klein hoekje: verkeerde beweging leidde tot lekkage

ZALTBOMMEL –

De lekkage van de gevaarlijke stof methylchloride, op zondagavond 13 september bij chemiebedrijf Sachem Europe bv in Zaltbommel, is veroorzaakt doordat een medewerker per ongeluk tegen een ontluchtingskraantje stootte. Dat bij Sachem één verkeerde beweging kennelijk al kan leiden tot z’n ongeluk, baart zowel inwoners als lokale politiek zorgen.

Brigit Groeneveld 27-10-20, 16:50 Laatste update: 16:53 Bron: BD

De oorzaak van de lekkage valt op te maken uit de reactie van het Zaltbommelse college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van vijf fracties uit de gemeenteraad. SP, PvdA/GroenLinks, CDA, D66 en Groep Melse lazen over het lek in het Brabants Dagblad en wilden er het fijne van weten. Sachem staat op de nationale lijst van meest risicovolle bedrijven.

Rond de 100 kilo

Uit de antwoorden van het college blijkt dat de bewuste Sachem-medewerker, die er dus met z’n neus bovenop stond toen het mis ging, meteen alarm sloeg. De bedrijfsbrandweer kwam eraan te pas en na vier minuten was het lek gedicht. Toen was er al wel rond de 100 kilo ontsnapt. Gelukkig raakte er niemand gewond. Methylchloride is een grondstof die Sachem gebruikt en die wordt aangeleverd in cilinders. Bij normale temperaturen is het een brandbaar gas, dat schadelijk is voor de gezondheid.

Omdat de bedrijfsbrandweer de situatie snel onder controle had, werd de Zaltbommelse brandweer niet opgeroepen. Sachem heeft het incident de volgende ochtend aan de provincie Gelderland gemeld en die heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ingelicht. Pas twintig uur na de lekkage werd de Zaltbommelse burgemeester Pieter van Maaren bijgepraat en die is daar behoorlijk boos over. ,,Het kan toch niet zo zijn dat ik zoiets pas zo laat hoor? Ik heb aangegeven dat ik voortaan eerder op de hoogte wil worden gebracht.”

Onderzoek

Sachem plaatste een etmaal na het incident een kort bericht over de lekkage op sociale media. Daarin werd ook een onderzoek door een extern bureau aangekondigd. Op dinsdag 15 september heeft een inspectieteam van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek gebracht aan het bedrijf. Ter plaatse zijn feiten over het incident verzameld en zijn afspraken gemaakt over het in te stellen onderzoek.

SP-fractievoorzitter Martijn Stoutjesdijk, die namens de vragenstellers uit de gemeenteraad het woord voert, zegt best geschrokken te zijn van de antwoorden die er nu liggen. ,,Iemand stoot ergens tegenaan en dan gebeurt zoiets? Wat was dat voor een kraantje? Nee, dit geeft mij niet echt een veilig gevoel. Zeker omdat dit niet het eerste incident bij Sachem is, en er ook bij inspecties regelmatig overtredingen worden geconstateerd.”

Ook de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel reageren geschokt. ,,Wij hameren er steeds weer op dat menselijk handelen bij Sachem een factor van belang is”, legt een woordvoerster namens beide groepen uit. ,,Hieruit blijkt dat wij ons hier terecht druk over maken.”

Dop

Sachem-directeur Frank Groenen zegt dat hij zich heel goed voor kan stellen dat mensen geschrokken zijn. ,,Dat zijn wij ook. Er had op die plek een blinddop moeten zitten. Uiteraard is die na het incident onmiddellijk geplaatst. Verder hebben we systematisch de hele fabriek doorlopen om te kijken of een dergelijke situatie zich ook elders voor zou kunnen doen. Dat is niet het geval. Verder hebben we procedures aangescherpt. Mensen kunnen fouten maken, en daarvoor moeten voldoende beveiligen zijn ingebouwd.”

Dat burgemeester Pieter van Maaren graag eerder geïnformeerd had willen worden, is ook iets dat Groenen zich aantrekt. ,,Er zijn protocollen en die hebben we gevolgd. Maar dat neemt niet weg dat we daar best op vooruit kunnen lopen. Het is kies om in zo’n situatie de burgemeester eerder te bellen. Want natuurlijk snap ik dat hij zo snel mogelijk op de hoogte wil zijn.”

Hele rapport

Hoewel SP, PvdA/GroenLinks, D66, CDA en Groep Melse door de antwoorden op hun schriftelijke vragen al heel wat wijzer zijn geworden, zijn ze nog niet tevreden. ,,We hebben inmiddels alweer vervolgvragen ingediend”, legt Stoutjesdijk uit. ,,We willen echt precies weten hoe het zit en willen het hele onderzoeksrapport lezen. Dus niet alleen de publieksversie die ons nu is toegezegd.”

 

 

=======================================================================================================

 

Politiek wil naadje van de kous weten van incident bij Sachem BV

1 oktober 2020 (door de redactie)

ZALTBOMMEL – Diverse media meldden eerder dat op 14 september een gevaarlijke (giftige en brandbare) stof, methylchloride, ontsnapte bij Sachem tijdens het wisslen van een container. SP, samen met CDA, PvdA/Groenlinks, D66 en Groep Melse, stelden inmiddels over het incident een reeks vragen aan het college van Zaltbommel. De partijen zijn hierbij op zoek naar het naadje van de kous.

Sachem is een chemische fabriek in Zaltbommel die producten maakt voor de elektronica, papier en farmaceutische industrie. Het bedrijf behoort tot een groep van 400 zeer risicovolle bedrijven (BRZO). Hoewel er volgens de media rond het recente incident geen gevaar was voor omwonenden, vindt de SP het belangrijk precies te weten wat er gebeurd is, of de protocollen goed werkten én wat er geleerd is van het incident.

Lasten onder dwangsom
Martijn Stoutjesdijk, SP gemeenteraadslid Zaltbommel, in een reactie: ‘Helaas weten we dat Sachem niet altijd het beste jongetje van de klas is als het gaat om veiligheid. Regelmatig worden er door de inspectie overtredingen vastgesteld en ook zijn er al eens lasten onder dwangsom opgelegd. Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen Sachem heel scherp in de gaten houden en er zoveel mogelijk transparantie is over dit soort incidenten.’

Radio
Woensdagavond (31-9) lichtte Stoutjesdijk de standpunten op de radio toe in de actualiteitenrubriek Oké Magazine. Hij wees tijdens die uitzending ook op de nabijheid van scholen, woonwijken, het station en de rijksweg. ‘Eigenlijk hoort dit bedrijf niet op die plek. Stel dat in de gegeven situatie een dergelijk bedijr zich daar zou wiullen vestigen, dan zou de vergunnning zeker worden afgewezen.’

Voor het opstellen van de vragen werd samengewerkt met de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel. Beide groepen maken zich al jaren zorgen over de veiligheidssituatie met betrekking tot Sachem.

=========================================================================================================

Bezorgde burgers trekken aan de bel bij Veiligheidsregio over rampbestrijding 29 september 2020 (door de redactie)

ZALTBOMMEL – De Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel maken zich al langer zorgen over de ramppreventie en de
veiligheid bij en om chemiebedrijf Sachem b.v. en de adequate bestrijding ervan. In het verlengde daarvan stuurden beide platforms donderdag (24-9) een
dringend telegram aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-zuid met het verzoek het ter tafel liggende rampbestrijdingsplan te herzien.
Beide platforms dringen er bij de Veiligheidsregio op aan meer aandacht te besteden aan ramppreventie en de veiligheid om en bij Sachem en om bijstelling
van het rampbestrijdingsplan.
Donderdag 24 september stond het nieuwe rampbestrijdingsplan voor de regio op de agenda. De twee platforms vroegen de veiligheidsregio eerder
al eens aandacht aan te geven aan het betreffende plan, dat in hun ogen een gevaarlijke tekortkoming bevat. ‘Alle veiligheidsregio’s in Nederland die rampbestrijdingsplannen opstellen, nemen het scenario van een gaswolkexplosie op in hun plan en maken een duidelijk onderscheid tussen  een gaswolkontbranding en gaswolkexplosie: Waarom u niet? Herstelt u alstublieft deze omissie en neem het scenario van een bleve mee bij de voorbereidingen van een mogelijke ramp bij Sachem.’ Een bleve, spreek uit “blevvie”, is een boiling liquid expanding vapour explosion”. In goed Nederlands: een
kokende vloeistof-gasexpansie-explosie. Geschrokken Opmerkelijk gegeven is dat in de risicoanalyse (QRA) van Sachem deze optie wél nadrukkelijk genoemd wordt. Ook in het rampbestrijdingsplan van 2009 stond de bleve opgenomen. De schrijvers vervolgen: ‘Repressieve maatregelen kunnen een koude bleve of een gaswolkexplosie nooit honderd procent uitsluiten. We zijn geschrokken van de recente lekkage bij het aansluiten van een cilinder met
Methylchloride, een giftige en brandbare stof. Dit zou, indien de lekkage niet snel gestopt had kunnen worden, en de vrijgekomen gaswolk tot ontbranding was gekomen, en de brand zich had uitgebreid, door aanstraling een bleve bij Sachem hebben kunnen veroorzaken.’ Hercontrole De Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité bezorgde burgers Zaltbommel melden in hun telegram dat ze inmiddels ook kennis hebben genomen van de formele aanschrijving (dd.18 juli 2019 ) door de Brandweer van een “last onder dwangsom voor Sachem” vanwege ‘ernstige tekortkomingen, die bij de
hercontrole niet hersteld bleken’.

 

Foto (Archieffoto ter illustratie)

Zie
ook: 15 sep 2020
Lekkage bij Sachem, probleem snel verholpen
18 aug 2020
Sachem krijgt gedoogvergunning vóór sluiting bezwaartermijn
23 jul 2020
Inwoners dienen klacht in tegen productie-uitbreiding chemiebedrijf Sachem
https://www.bommelerwaard.net/nieuws/bezorgde-burgers-trekken-aan-de-bel-bij-veiligheidsregio-over-rampenplan-2020-09-29

 

==================================================================================================

 

 

 

 

Gevaarlijke stof ontsnapt bij Sachem artikel in Brabants Dagblad van 14 september 2020

 

 

Gevaarlijke stof ontsnapt bij Sachem, lek kon snel worden gedicht
ZALTBOMMEL – Bij Sachem Europe bv in Zaltbommel is maandagavond een gevaarlijke stof ontsnapt. Volgens het chemiebedrijf is er geen gevaar voor de omgeving geweest.
Brigit Groeneveld 14-09-20, 22:43 Laatste update: 09:01 Bron: BD
En ook op het bedrijfsterrein is volgens directeur Frank Groenen iedereen in orde. Het bericht over de lekkage is door het bedrijf zelf naar buiten gebracht.
Het gaat om de stof methylchloride. Die kwam vrij tijdens het wisselen van een cilinder. Volgens Groenen hebben de medewerkers van Sachem juist gehandeld door, gehuld in de juiste beschermende kleding, het lek snel te dichten.
Het incident bij Sachem wordt onderzocht. Ook is de overheid ingelicht.
Het bedrijf maakt stoffen die onder andere gebruikt worden voor de productie van papier, medicijnen en elektronica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen categorie

Verzoek om bijdrage voor de stichting voor ons eerstkomende belangrijke onderzoek

VERZOEK: CROWDFUNDING ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR RISICO’S SACHEM Van: Stichting Veiliger Zaltbommel en Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel Zaltbommel, 16 september 2020 Beste geadresseerde, Hierbij sturen we jullie een korte brief met een dringende vraag. Zoals jullie weten proberen wij als Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel, door middel van een onafhankelijk onderzoek, de […]

Lees verder

Geen categorieNatuur en milieu

Zeg ja tegen een mooie buitenstad. Zeg nee tegen de huidige plannen

De vereniging Vestingstad Zaltbommel is een vereniging van inwoners van Zaltbommel (en geïnteresseerden in de stad Zaltbommel). Mensen die het belangrijk vinden dat de vesting van Zaltbommel goed doorgegeven wordt aan de volgende generaties. De vesting van Zaltbommel is tot nu goed bewaard gebleven. Help Zaltbommel!!!! Stuur nu uw zienswijze in op de buitenstad: klik […]

Lees verder

Geen categorie

De nieuwe Omgevingswet kan veel veranderingen met zich meebrengen voor ons allemaal

Waarschijnlijk zal in 2022, de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Dat betekent dat er veel zal veranderen v bijvoorbeeld waar het gaat over wonen, bouwen, vergunningen verlenen, de bescherming van de natuur, het klimaat. Deze wet moet veel dingen beter inregelen en ruimte bieden voor verbetering en bescherming voor mens, natuur en milieu, maar de […]

Lees verder

Geen categorie

Brabants dagblad: Zorgen over nieuwe vergunning chemiebedrijf Sachem in Zaltbommel

Brabants Dagblad 7 juli 2020 PREMIUM Sachem Europe bv in Zaltbommel. © Marc Bolsius Zorgen over nieuwe vergunning chemiebedrijf Sachem in Zaltbommel ZALTBOMMEL – Bij de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel leven grote zorgen over de nieuwe omgevingsvergunning van chemiebedrijf Sachem. Die regelt onder andere dat het bedrijf meer mag produceren, wat gebeurt […]

Lees verder

Geen categorie

De provincie heeft de intentie Sachem de vergunning te verlenen

KOM IN ACTIE TEGEN PRODUCTIEUITBREIDING CHEMISCHE FABRIEK SACHEM IN ZALTBOMMEL!!! Wat betekent dit voor Zaltbommel? Mogelijk meer schadelijke emissies, meer ontploffingsgevaar met mogelijk brand en gifwolken. Meer vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. De provincie heeft de intentie Sachem de vergunning te verlenen, maar iedereen kan tot 25 juli bezwaar maken. Mail naar bbzaltbommel@gmail.com voor hulp bij […]

Lees verder

Geen categorie

Onderzoek Pro rail over het treinentraject Meteren-Zaltbommel- Boxtel

Voor het spoor tussen Utrecht en Eindhoven zijn de komende jaren aanpassingen gepland. Dat is nodig om het groeiende aantal treinreizigers te kunnen blijven bedienen. Daarnaast is er ook extra ruimte nodig voor het groeiende goederenvervoer. Dat gaat in de toekomst via de Betuweroute naar Meteren en vervolgens ook over deze route rijden.  In dit […]

Lees verder

Geen categorieGezondheid

Gaslek bij chemiereus in India: “Minstens 11 doden en 300 mensen in ziekenhuis”

ongeluk in chemische fabriek India 11 doden chemisch-gaslek-india-doden-en-honderden-gewonden-schokkende-beelden Nieuws  HNL NIEUWS Buitenland Gaslek bij chemiereus in India: “Minstens 11 doden en 300 mensen in ziekenhuis” HAA – MVDB 07 mei 2020 14u15 Bron: AFP, Reuters Deel via Facebook 8 Tweet VIA REUTERS TV Gewonden klagen over ademhalingsproblemen en irritatie aan de ogen. Een gewonde krijgt […]

Lees verder

Natuur en milieu

Sachem doorboorde blusleiding

Voor de bodemsanering ter plaatse van de bedrijfslocatie van Sachem Europe B.V. (zaaknummer 2013-012459, Koxkampseweg 14-20 Zaltbommel) zal in lijn met gewijzigde saneringsplan en het evaluatierapport in het najaar van 2019 een grondwatermonitoringsronde plaatsvinden behorende bij fase 2B van de grondwatersanering. In het evaluatierapport is in hoofdstuk 8.3 (en tabel 8.2) een overzicht weergegeven van […]

Lees verder

Geen categorieNatuur en milieu

persbericht bestemd voor BD en Kontakt

PERSBERICHT (STICHTING) VEILIGER ZALTBOMMEL EN (COMITÉ) BEZORGDE BURGERS 1 OKTOBER 2019 OPNIEUW OVERTREDINGEN BIJ DE BRZO INSPECTIE 2019 BIJ SACHEM. Afgelopen week publiceerde de inspectie op haar website de openbare samenvatting van de BRZO inspectie bij Sachem in april 2019.Stichting veiliger Zaltbommel en bezorgde burgers willen hun ernstige verontrusting uiten nu het bedrijf er andermaal […]

Lees verder

Natuur en milieu

Persbericht. Reactie op informatie-avond gemeente Zaltbommel over veiligheid

Voorlichting Rampenbestrijding Gemeente 11 juni 2019 neemt lang niet alle zorgen weg Na de bijeenkomst ‘Wat te doen bij een ramp?’ op het gemeentehuis Zaltbommel dinsdag 11 juni konden de 15 aanwezige burgers niet gerust naar huis. De gevaren van chemicaliën van de fabriek Sachem, gecombineerd met vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en weg, […]

Lees verder

Natuur en milieu

bijeenkomst “Hoe gaan overheidsorganisaties om met veiligheidsrisico’s “

BRIEF VOOR VOORLICHTING VEILIGHEID DINSDAG 11 JUNI 19.30 Aan bezorgde burgers en ondertekenaars van de petitie over de veiligheid rond de chemische fabriek en omgeving De gemeente geeft op dinsdag 11 juni van 19:30-21:00 informatie over hoe de hulpdiensten samen met de gemeente optreden bij een ramp of crisis. Waaronder een “incident” bij Sachem. Heel […]

Lees verder

Natuur en milieu

2 februari 2019 bijeenkomst “Naar een Duurzaam Veilig Zaltbommel”

Op 2 februari 2019 hield het Comite Bezorgde Burgers Zaltbommel een bijeenkomst “Naar een duurzaam en veilig Zaltbommel”. Tijdens de inleiding   verwelkomde de heer Ed Butter de gasten en gaf een impressie van wat voor zorgen er spelen bij het probleem met Sachem, de chemische fabriek in Zaltbommel.   https://youtu.be/xPCmLmC8ZKQ Hierna gaf Professor G. Reniers […]

Lees verder

Natuur en milieu

Sanering afgerond dus grondwateronttrekking zou moeten stoppen

Deze brief kreeg de Stichting op 5 februari 2019  toegestuurd van de Provincie inzake de evaluatie eerste deel tweede fase sanering: Fase 2A Datum 5 februari 2019 Zaaknummer 2013012459 Onderwerp Wet Bodembescherming Ontwerpbesluit instemmen evaluatie GE029700109 Koxkampseweg 1420 Inlichtingen bij Provincieloket 026 359 99 99 post@gelderland.nl Blad 1 van 3 Sachem Europe B.V. T.a.v de […]

Lees verder

Natuur en milieu

Veiligheidsregels massaal overtreden

Artikel in de Volkskrant van donderdag 9 februari 2017 van Peter de Graaf DEN BOSCH Meer dan de helft van de 400 chemische en andere risicobedrijven in Nederland hebben de veiligheidsregels in de afgelopen twee jaar overtreden. Zonder de lichte overtredingen mee te rekenen, gaat het om een vijfde tot een kwart van de ondernemingen. […]

Lees verder

Natuur en milieu

Vieze fabriek

Digitale krant Joep Dohmen   4 februari 2016 Wordt die vieze fabriek nou eindelijk verplaatst? Woensdag gaf de Raad van State burgers gelijk die een fabriek willen laten verplaatsen. Maar hij staat er nog steeds. Sachem Europe, eigenaar van de fabriek, sponsort de lokale tennisclub Het is David tegen Goliath in de Bommelerwaard. Stichting Veiliger Zaltbommel, […]

Lees verder

Natuur en milieu

Al jaren strijd tegen het complex van Sachem

Artikel in de Volkskrant van 17 februari 2009 door Peter de Graaf  FotoRaymond Rutting Wat doet een grote chemische fabriek vlak bij een vestingstad met 27.750 inwoners? Verontruste burgers in Zaltbommel voeren al jaren strijd tegen het complex van Sachem. Maar verplaatsen is te duur, stelt de politiek. En als het fout gaat?…………………… (klik op onderstaande […]

Lees verder