Natuur en milieu

Sanering afgerond dus grondwateronttrekking zou moeten stoppen

5 februari 2019

Deze brief kreeg de Stichting op 5 februari 2019  toegestuurd van de Provincie inzake de evaluatie eerste deel tweede fase sanering: Fase 2A

Datum 5 februari 2019 Zaaknummer 2013012459 Onderwerp Wet Bodembescherming Ontwerpbesluit instemmen evaluatie GE029700109 Koxkampseweg 1420 Inlichtingen bij Provincieloket 026 359 99 99 post@gelderland.nl Blad 1 van 3

Sachem Europe B.V. T.a.v de directie Postbus 52 5300 AB ZALTBOMMEL

Markt 11 | 6811 CG Arnhem BNG Bank Den Haag Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem NL74BNGH0285010824 BICcode BNG Bank: BNGHNL2G 026 359 99 99 post@gelderland.nl Btwnummer: NL001825100.B03 www.gelderland.nl KvKnummer: 51468751

ONTWERPBESLUIT
Geachte heer, mevrouw,

In 2005 is door u een saneringsplan opgesteld en door ons goedgekeurd bij besluit van 23 juni 2005 (met kenmerk MW2005.3012). Hiervan is een evaluatierapport opgesteld: “Evaluatieverslag periode 1”, Royal Haskoning DHV, d.d. 30 oktober 2013. Op 13 maart 2014 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het evaluatieverslag van fase 1 (met zaaknummer 2013018058). De resultaten van fase 1 heeft geleid tot bijstelling van het saneringsplan. Op 18 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland ingestemd met het gewijzigd saneringsplan: “Wijziging Saneringsplan Koxkampseweg 14 – 20 te Zaltbommel”, Royal Haskoning DHV, d.d. 6 februari 2014 (met kenmerk 01822760). Evaluatie eerste deel tweede fase sanering: Fase 2A (periode 20142017) Op 19 juli 2018 hebben wij het onderstaande document ontvangen. • Evaluatieverslag periode 2 Bodemsanering van Voordenpark te Zaltbommel, Royal HaskoningDHV, 17 juli 2018, referentie: BE5800_T&P_RP_1807170830 In dit evaluatieverslag zijn de onderzoeksresultaten van het eerste deel van de tweede fase (Fase 2A) van de grondwatersanering in de periode 20142017 weergegeven. Ontwerpbesluit Uit het evaluatieverslag blijkt dat de uitgevoerde sulfaatinjecties niet hebben geleid tot een versnelling van de natuurlijke afbraak van benzeen. Daarnaast heeft de actieve grondwateronttrekking niet geleid tot een betere verspreiding van de sulfaatoplossing. Voor het vervolg van de grondwatersanering wordt voorgesteld om te stoppen met de sulfaatinjecties.Datum 5 februari 2019
Zaaknummer 2013012459
Blad 2 van 3
Door middel van monitoring zal in de periode 2018 tot 2024 worden getoetst of er wordt voldaan aan de saneringsdoelstelling, te weten het bereiken van een stabiele eindsituatie. Er vindt een jaarlijkse monitoring plaats. De monitoringspeilbuizen zijn weergegeven in tabel 8.2 van het evaluatieverslag. Wij stemmen in met het ingediend evaluatieverslag van fase 2A en met de invulling van de uitvoering van de sanering fase 2B voor de periode 20182024. De grondwateronttrekkingen van Sachem wordt niet meer als een actieve saneringsmaatregel in de periode 20182024 beschouwd. Het kan echter wel als onderdeel van een terugvalscenario worden ingezet bij ongewenste verspreiding van benzeen. Vanuit de Wet bodembescherming kan de actieve grondwateronttrekking worden beëindigd. De grondwateronttrekking heeft ook een functie voor de bedrijfsvoering als koelwater. Dit wordt echter in een andere vergunning geregeld (Waterwet) waarop deze beschikking geen betrekking heeft. De afbouw van de grondwateronttrekking dient in dat kader te worden behandeld. Besluitvormingsprocedure Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de procedure van hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit pas genomen wordt nadat het ontwerp ter inzage is gelegd en belanghebbenden de gelegenheid hebben gehad hun mening te geven over ons voorstel. Zienswijzen Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over ons voorstel. Wij geven daarom kennis van dit besluit op de site www.gelderland.nl onder actueel/bekendmakingen. In deze kennisgeving staat waar en gedurende welke periode u het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken kunt inzien. Wilt u een zienswijze indienen dan kan dit door schriftelijke toezending aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of via de email post@gelderland.nl.
Met vriendelijke groet, Gedeputeerde Staten van Gelderland

Jan Markink Pieter Hilhorst Plv. Commissaris van de Koning Secretaris

Datum 5 februari 2019
Zaaknummer 2013012459
Blad 3 van 3
Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40 en 55) inclusief de daarbij behorende regelgeving en de volgende beleidsdocumenten: Circulaire bodemsanering 2009, gewijzigd 2013; De Gelderse “Beleidsnota Bodem 2012”.

voor de gehele brief klikt u op onderstaande link

BRIEF PROVINCIE EVALUATIE 2 SANERING SACHEM

————————————————————————————————————————————————————————–

Rapport van Ir. J.F. de Kreuk betreffende Beoordeling van de effectiviteit van de sanering van de bodemverontreiniging met benzeen t.p.v. Sachem Europe B.V.  datum 16 februari 2017

Wanneer u de onderstaande link aanklikt ziet u de link om het gehele rapport te kunnen lezen.

Evaluatie_voorgestelde sanering_Sachem Ir. H de Kreuk

————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *