Archief

sachem ongeluk

Nederland, Zaltbommel, chemiebedrijf Sachem staat dicht tegen het spoor en op worpafstad van Zaltbommel. © copyright Marc Bolsius

Ongeluk zit ook bij chemiebedrijf Sachem in klein hoekje: verkeerde beweging leidde tot lekkage

ZALTBOMMEL – De lekkage van de gevaarlijke stof methylchloride, op zondagavond 13 september bij chemiebedrijf Sachem Europe bv in Zaltbommel, is veroorzaakt doordat een medewerker per ongeluk tegen een ontluchtingskraantje stootte. Dat bij Sachem één verkeerde beweging kennelijk al kan leiden tot z’n ongeluk, baart zowel inwoners als lokale politiek zorgen.

Brigit Groeneveld 27-10-20, 16:50 Laatste update: 16:53 Bron: BD

De oorzaak van de lekkage valt op te maken uit de reactie van het Zaltbommelse college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van vijf fracties uit de gemeenteraad. SP, PvdA/GroenLinks, CDA, D66 en Groep Melse lazen over het lek in het Brabants Dagblad en wilden er het fijne van weten. Sachem staat op de nationale lijst van meest risicovolle bedrijven.

Rond de 100 kilo

Uit de antwoorden van het college blijkt dat de bewuste Sachem-medewerker, die er dus met z’n neus bovenop stond toen het mis ging, meteen alarm sloeg. De bedrijfsbrandweer kwam eraan te pas en na vier minuten was het lek gedicht. Toen was er al wel rond de 100 kilo ontsnapt. Gelukkig raakte er niemand gewond. Methylchloride is een grondstof die Sachem gebruikt en die wordt aangeleverd in cilinders. Bij normale temperaturen is het een brandbaar gas, dat schadelijk is voor de gezondheid.

Omdat de bedrijfsbrandweer de situatie snel onder controle had, werd de Zaltbommelse brandweer niet opgeroepen. Sachem heeft het incident de volgende ochtend aan de provincie Gelderland gemeld en die heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ingelicht. Pas twintig uur na de lekkage werd de Zaltbommelse burgemeester Pieter van Maaren bijgepraat en die is daar behoorlijk boos over. ,,Het kan toch niet zo zijn dat ik zoiets pas zo laat hoor? Ik heb aangegeven dat ik voortaan eerder op de hoogte wil worden gebracht.”

Onderzoek

Sachem plaatste een etmaal na het incident een kort bericht over de lekkage op sociale media. Daarin werd ook een onderzoek door een extern bureau aangekondigd. Op dinsdag 15 september heeft een inspectieteam van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek gebracht aan het bedrijf. Ter plaatse zijn feiten over het incident verzameld en zijn afspraken gemaakt over het in te stellen onderzoek.

SP-fractievoorzitter Martijn Stoutjesdijk, die namens de vragenstellers uit de gemeenteraad het woord voert, zegt best geschrokken te zijn van de antwoorden die er nu liggen. ,,Iemand stoot ergens tegenaan en dan gebeurt zoiets? Wat was dat voor een kraantje? Nee, dit geeft mij niet echt een veilig gevoel. Zeker omdat dit niet het eerste incident bij Sachem is, en er ook bij inspecties regelmatig overtredingen worden geconstateerd.”

Ook de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel reageren geschokt.  ,,Wij hameren er steeds weer op dat menselijk handelen bij Sachem een factor van belang is”, legt een woordvoerster namens beide groepen uit. ,,Hieruit blijkt dat wij ons hier terecht druk over maken.”

Dop

Sachem-directeur Frank Groenen zegt dat hij zich heel goed voor kan stellen dat mensen geschrokken zijn. ,,Dat zijn wij ook. Er had op die plek een blinddop moeten zitten. Uiteraard is die na het incident onmiddellijk geplaatst. Verder hebben we systematisch de hele fabriek doorlopen om te kijken of een dergelijke situatie zich ook elders voor zou kunnen doen. Dat is niet het geval. Verder hebben we procedures aangescherpt. Mensen kunnen fouten maken, en daarvoor moeten voldoende beveiligen zijn ingebouwd.”

Dat burgemeester Pieter van Maaren graag eerder geïnformeerd had willen worden, is ook iets dat Groenen zich aantrekt. ,,Er zijn protocollen en die hebben we gevolgd. Maar dat neemt niet weg dat we daar best op vooruit kunnen lopen. Het is kies om in zo’n situatie de burgemeester eerder te bellen. Want natuurlijk snap ik dat hij zo snel mogelijk op de hoogte wil zijn.”

Hele rapport

Hoewel SP, PvdA/GroenLinks, D66, CDA en Groep Melse door de antwoorden op hun schriftelijke vragen al heel wat wijzer zijn geworden, zijn ze nog niet tevreden. ,,We hebben inmiddels alweer vervolgvragen ingediend”, legt Stoutjesdijk uit. ,,We willen echt precies weten hoe het zit en willen het hele onderzoeksrapport lezen. Dus niet alleen de publieksversie die ons nu is toegezegd.”

========================================================================================================

Brab Dagblad 7 juli 2020

ZORGEN OVER NIEUWE VERGUNNING CHEMIEBEDRIJF SACHEM

PREMIUM

Sachem Europe bv in Zaltbommel. © Marc Bolsius

Zorgen over nieuwe vergunning chemiebedrijf Sachem in Zaltbommel

ZALTBOMMEL – Bij de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel leven grote zorgen over de nieuwe omgevingsvergunning van chemiebedrijf Sachem. Die regelt onder andere dat het bedrijf meer mag produceren, wat gebeurt door de druk in de reactoren op te voeren. Stichting en comité vrezen dat de kans op ongelukken toeneemt.

Brigit Groeneveld 07-07-20, 08:01 Bron: BD

‘Kom in actie en maak samen met ons bezwaar’. Die oproep doen Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel aan de inwoners van de stad. Volgens hen zijn er vele redenen om grote zorgen te hebben over de nieuwe omgevingsvergunning van het bedrijf, die nu bij de provincie Gelderland ter inzage ligt.

1.500 pagina’s

De stichting en het comité zijn druk bezig met het formuleren van een bezwaarschrift, dat voor 25 juli bij de provincie binnen moet zijn. Een hele kluif voor deze groep vrijwilligers, want de aanvraag bestaat uit 1.500 pagina’s die vol staan met de meest ingewikkelde berekeningen.

Volgens stichting en comité is dat al meteen het eerste probleem. ,,Het bedrijf levert zelf de stukken aan, op basis waarvan de provincie een vergunning afgeeft. Dat proces heeft vier jaar geduurd, en is voor een buitenstaander amper te begrijpen. Wij denken dat zelfs de provincie, die er over gaat, niet bij machte is om alles te controleren.”

‘Oude kaarten en onjuiste getallen’

En dat baart stichting en comité grote zorgen. Er schort volgens hen namelijk van alles aan de aanvraag. ,,Er zijn oude kaarten gebruikt en er worden onjuiste getallen gehanteerd bij berekening van risico’s voor mensen in de omgeving. Ook door ons geraadpleegde deskundigen plaatsen grote vraagtekens bij de informatie van Sachem over hun uitstoot van schadelijke stoffen en over de veiligheid van de installaties.”

Dat Sachem nu al, vooruitlopend op het van kracht worden van de nieuwe vergunning, onder hogere druk mag gaan produceren schiet bij stichting en comité helemaal in het verkeerde keelgat. ,,Wij vinden dit echt niet kunnen! Waar blijft de zorg voor veiligheid voor ons als burgers als Sachem zonder vergunning alvast mag beginnen aan iets wat ze nog nooit gedaan hebben?”

Reactoren

Stichting en comité vrezen dat de kans op ongelukken door de nieuwe werkwijze toeneemt. ,,De reactoren van Sachem zijn oud. Wij hebben geen certificaten gezien die aantonen dat ze zonder risico onder hoge druk kunnen werken”, zeggen stichting en comité.

Het liefst willen zij dat er een volledig onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van Sachem komt, maar dat verzoek is eerder al door de provincie Gelderland afgewezen. ,,Dat bestuurders wegkijken, vinden wij onbegrijpelijk. Want het gaat wel om de veiligheid van ons allemaal.”

 

=========================================================================================================

houden bedrijven zich wel aan de regels

15 NOVEMBER 2019

Houden risicobedrijven zich wel aan de regels? De provincie heeft er te weinig zicht op

ZALTBOMMEL – In Gelderland zijn 210 bedrijven die een risico kunnen zijn voor hun omgeving. Of zij zich allemaal aan de regels houden is nog maar de vraag. De provincie houdt dat namelijk niet goed genoeg in de gaten. 

Brigit Groeneveld en Sjors Moolenaar 15-11-19, 06:12 Bron: BD

Gelderland heeft te weinig zicht op de naleving van vergunningen die worden verstrekt aan risicovolle bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland. Toezicht en controle stonden de afgelopen jaren ‘minder op de voorgrond’, constateert de Rekenkamer… . .

Gevaarlijke stoffen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen is een van de instanties die voor de provincie de vergunningen verleend aan en controles uitvoert bij risicovolle bedrijven in Gelderland. © Gerard Verschooten

De provincie is verantwoordelijk voor vergunningen en toezicht bij zogenoemde complexe en risicovolle bedrijven, waarvan er in Gelderland 210 zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om afvalverwerkers of boerenbedrijven met een mestvergister. Maar ook om de 40 Gelderse bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Zij werken met gevaarlijke stoffen. In deze laatste categorie vallen onder andere Sachem Europe bv en Mainfreight, beide gevestigd in Zaltbommel.
Vastgelegd is dat niet de provincie zelf, maar de omgevingsdiensten de controlerende taken uitvoeren. Het idee is dat zij onafhankelijker zijn, waardoor de kwaliteit van toezicht en vergunningverlening toeneemt. De Brzo-bedrijven worden daarnaast ook nog gecontroleerd door de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio. Volgens de rekenkamer slaan al deze instanties hun bevindingen apart en in verschillende systemen op, waardoor de provincie beperkt overzicht heeft. De provincie erkent in een reactie dat het beter moet en zegt dat er gewerkt wordt aan verbetering. Resultaten daarvan moeten in 2020 merkbaar worden.

Menselijke fouten

Stichting Veiliger Zaltbommel, die de ontwikkelingen rond met name Sachem al jaren kritisch volgt is er niet gerust op. ,,Ieder jaar zijn er wel overtredingen”, schrijft de stichting.  ,,En onlangs heeft de productie van Sachem stilgelegen omdat bij werkzaamheden door een brandblusleiding was geboord. Menselijke fouten zijn dus mogelijk, met de kans op calamiteiten. Wij houden zorgen en zullen die opnieuw aankaarten.”

========================================================================================================

brabants dagblad 17 juli 2018 Sachem niet te spreken over actie comite en stichting

 

 

 

Artikel in de Volkskrant van 9 februari 2017 Chemiebedrijven schenden vaak de veiligheidsregels

zie artikel:

ARTIKEL IN DE VOLKSKRANT

OP DEZE PAGINA VINDT U OOK HET BELEID VAN DE STICHTING en  DE JAARREKENING 2019

Het beleidsplan van de stichting:

BELEIDSPLAN-STICHTING 2020-2023

Jaarrekening van de stichting:

PDF JaarrekeningStichtingVeiligerZaltbommel2019